اسامی برگزیدگان این جشنواره به تفکیک خانم ها و آقایان به شرح ذیل می باشد: 

گروه بندی اولین جشنواره ورزش های فکری دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان به شرح زیر می باشد.